حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 120

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

3,000,000ریال

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 120

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 100

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 100

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

3,500,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 160

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

5,000,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 160

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 200

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

5,000,000ریال

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 200

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 130

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 110

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 150

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

9,000,000ریال

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 150

خانه ویلایی

2 ماه پیش

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 140

خانه ویلایی

saeedrazavi

2 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 140

خانه ویلایی

2 ماه پیش