حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

tourisman

11 ماه پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

11 ماه پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

11 ماه پیش

2,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا جنگلی

11 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

tourisman

11 ماه پیش

3,990,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

11 ماه پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

tourisman

11 ماه پیش

7,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

11 ماه پیش

3,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

11 ماه پیش

80,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

11 ماه پیش

400تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

11 ماه پیش