حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 160

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

2,500,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا جنگلی

tourisman

5 ماه پیش

2,500,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا جنگلی

5 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

2,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

4,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

4,000,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

6,000,000ریال

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

5 ماه پیش

5,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

5 ماه پیش