حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 5مترمربع: 150

ویلا

tourisman

4 ماه پیش

3,500,000ریال

خواب: 3حمام: 5مترمربع: 150

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

tourisman

4 ماه پیش

1,300,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

4 ماه پیش

7,000,000ریال

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

4 ماه پیش

1,000,000ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

4 ماه پیش

2,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

4 ماه پیش

4,500,000ریال

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

4 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

4 ماه پیش

400ریال

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

4 ماه پیش